Balkan Civil Society Development Network

22 јуни 2017 | Парк Хотел

На 22 јуни во Парк Хотелот беше одржана регионалната конференција на Балканската Мрежа за Развој на Граѓанското Општество на тема: “Заштита на граѓанскиот простор”. На конференцијата учествуваа повеќето од 40-те претставници на граѓански организации од Македонија, Западен Балкан и Европа. Целта на конференцијата беше дискусија на начини за промоција на граѓанскиот простор (простор за делување на граѓанското општество) и овозможувачка околина за развој на граѓанско општество.

CLIENT

  • Balkan Civil Society Development Network

Purpose

  • Regional conference of the Balkan Network for the Development of the Civil Society