Sales Manager- Менаџер за продажба

Моментум Инк. има потреба од менаџер за продажба на настани и конференции кои се во организација на агенцијата.


Менаџерот за продажба има за задача да ги контактира клиентите, да ги запознае со сите детали околу актуелните настани и да врши продажба на котизациите. Надоместот за извршената работа ќе вклучува процент од исполнет шестмесечен таргет, висината на процентот како и основната плата ќе биде утврдена зависно од искуството на кандидатот.

Клучни одговорности на менаџерот за продажба:

• Да ги контактира телефонски и лично потенцијалните клиенти за актуелните настани на агенцијата;
• Постојано да пребарува и да ја надополнува и ажурира постоечката датабаза на клиенти;
• Да биде комуникативен/комуникативна и да го адаптира својот пристап во зависност од ситуацијата/ потребата;
• Да води евиденција за кореспонденцијата со секој клиент посебно;
• Самоиницијативно и проактивно да ги извршува задачите.

Кандидатот потребно е да ги има следните квалификации:

• Да има претходно искуство од продажба – минимум 1-3 години;
• Упорност и истрајност;
• Организираност и флексибилност;
• Развиени комуникациски и интерперсонални вештини;
• Развиени ораторски вештини;
• Способност за брзо учење и совладување на проблеми;
• Самоинцијативност и мотивираност при работењето;
• Ориентираност кон успех и резултати.

Вашата кратка биографија и мотивациско писмо зачувани во PDF формат испратете ги најдоцна до 19.07.2016 , на momentum.inc@momentum.mk, со наслов SALES_ИМЕ_ПРЕЗИМЕ.

Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани.